Để các hoạt động của doanh nghiệp được đảm bảo an toàn khi dữ liệu được lưu trữ trên các nền tảng mạng, bắt buộc các doanh nghiệp cần thiết lập và xây dựng các công cụ và kỹ thuật bảo mật trong hệ thống an ninh mạng Network Security và hệ thống an toàn thông tin dưới đây…